Untitled Document
Untitled Document  
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
       เทศบาลตำบลแม่ตืนประกอบด้วยหมู่ที่ 3,11,12 และหมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 4.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,543.75 ไร่ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บนถนนทางหลวงหมายเลข 106 ลำพูน – ลี้ ช่วงกิโลเมตรที่ 27 โดยมีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
                   ทิศเหนือ        ติดต่อกับ หมู่ที่ 6       อบต.ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
                   ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ 4       อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4       อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
                   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 , 16 อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1.2 สภาพภูมิประเทศ
       เทศบาลตำบลแม่ตืน มีการตั้งชุมชนกระจายอยู่ตามถนนสายลี้ – ลำพูน (ถนนพหลโยธิน
หมายเลข 106) ในลักษณะเป็นแนวยาวเหนือ – ใต้ โดยพื้นที่ด้านทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเทเอียงตามแนวแม่น้ำลี้ที่อยู่ด้านทิศตะวันออก โดยมีการตั้งชุมชนหนาแน่นอยู่บริเวณบ้านแม่ตืน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืนและมีชุมชนบางส่วนตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืน

1.3 สภาพภูมิอากาศ
       ลักษณะโดยทั่วไปในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูหนาวจะหนาวจัดเป็นช่วงสั้น ๆ สำหรับฤดูฝน
จะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ต่อจากนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวอีกประมาณ 4 เดือน และฤดูร้อนจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 966.00 มม. / ปี


2. โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองการบริหาร
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      การคมนาคม  มีถนนสายหลักผ่านในเขตเทศบาลจำนวน 1 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายลำพูน – ลี้ สำหรับการคมนาคมในเขตเทศบาลของชุมชนแต่ละหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและคอนกรีตเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด ทั้ง 4 หมู่บ้าน สามารถติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้านตลอดจนติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล
      ไฟฟ้า  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลี้ ครบทุกหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 1,063 ราย
      ประปา  มีการประปาของเทศบาลตำบลแม่ตืน ให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล จำนวน 570 หลังคาเรือน นอกจากนั้นยังมีประปาหมู่บ้านอีกจำนวน 3 แห่ง โดยเฉพาะน้ำประปาของเทศบาลที่ผลิตน้ำได้จำนวน 100 ลบ.ม./วัน จากจำนวนนำประปาที่ต้องการใช้จำนวน 60 ลบ.ม./วัน
      การสื่อสารและโทรคมนาคม   ในเขตพื้นที่เทศบาล มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง และ มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ 2 จุด
      การจราจร  ในพื้นที่เขตเทศบาลสภาพการจราจรยังคล่องตัวและไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด
      การใช้ที่ดิน   ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยและการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของแต่ละหมู่บ้าน

2.2 ด้านเศรษฐกิจ
      ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ    ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลัก โดยพืชที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ คือ หอม กระเทียม สวนลำไย สวนมะม่วง และพืชผักตามฤดูกาล โดยมีอาชีพทางด้านการพาณิชย์และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง
      การเกษตรกรรม   ในเขตเทศบาล มีพื้นทำการเกษตรประมาณ 500 ไร่ แบ่งเป็นที่นาประมาณ 250 ไร่ พื้นที่ทำสวนประมาณ 250 ไร่ โดยพื้นที่ทำสวนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกหอมกระเทียม และพื้นที่สวนลำไย
      การอุตสาหกรรม  ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตืน ไม่มีสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรากฏเพียงการประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เท่านั้น อาทิ โรงสีข้าว การอบลำไย การทอผ้า ฯลฯ

การพาณิชย์และการบริการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ประกอบด้วย
     1. ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 แห่ง
     2. สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง
     3. ตลาดสด 1 แห่ง (เอกชน)
     4. ร้านค้า 60 แห่ง 5. ร้านอาหาร 3 แห่ง

2.3 ด้านสังคม
     ประชากร ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน มีประชากรจำนวน 3,029 คน แยกเป็นชาย 1,473 คน หญิง 1,556 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 958 ครัวเรือน

 


การศึกษา
    - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
    - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา
    - วัด จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข
   - ศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
   - คลินิก จำนวน 1 แห่ง


2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ทรัพยากรน้ำ   มีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน สามารถใช้น้ำได้ดีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีการสูบน้ำใต้ดินและจากลำน้ำลี้มาใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชสวน
      ทรัพยากรดิน เป็นดินที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเพาะปลูก กระเทียม หอมแดง และพืชสวน เช่น ลำไย มะม่วง
ทรัพยากรแร่ธาตุและป่าไม้ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ไม่มี

สภาพสิ่งแวดล้อม
       ด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน น้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่ทางหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งน้ำเสียจากท่อหรือทางระบายน้ำสาธารณะก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลี้ต่อไป ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดน้ำเสียในท่อหรือทางระบายน้ำบางส่วนที่มีการอุดตัน นอกจากนี้เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลจะได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

      
       ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ในด้านการบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล เทศบาลมีรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ส่วนการกำจัดขยะใช้วิถีฝังกลบ ปัจจุบันการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล มีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการจัดการปัญหาด้านนี้ เช่น รถบรรทุกขยะ รถขุด รถดูดสิ่งปฏิกูล และปัญหาสถานที่ ฝังกลบขยะเป็นต้น

       ด้านมลภาวะทางอากาศ   ยังไม่มีปัญหาทางมลภาวะทางอากาศและเสียงมากนัก ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดนตรีของสถานบริการร้านอาหาร กลิ่นและเสียงของสัตว์ เช่น สุกร ซึ่งปัญหาดังกล่าวแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน และยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตหรือก่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรงก็ตาม แต่เทศบาล ก็ได้ตระหนักที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.5 ด้านการเมือง - การบริหาร
โครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ตืน ประกอบด้วย
     
       สภาเทศบาล
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยตรงตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และ รองประธานสภาอีกคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ตืน มีสมาชิกจำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ป


      ผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวนโยบายและรับผิดชอบดูแลการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่ตืน

 
..................................................................................................................
Untitled Document

Copyright@2009 Tessabanmaetuen